Δομημένα Δίκτυα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Δίκτυα Η/Υ | Συστήματα Ασφαλείας | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Δομημένη Καλωδίωση | Πιστοποίηση Δικτύων

Η e-milles creations είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την πιστοποίηση δικτύων και απαρτίζετε από άρτια καταρτισμένο και εξοπλισμένο προσωπικό με εμπειρία σε μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις.

Με την περάτωση κάθε εκτελούμενου τμήματος την Δικτυακής Υποδομής και πριν την παραλαβή προς χρήση γίνεται πιστοποίηση της καλωδιακής υποδομής του δικτύου δεδομένων-φωνής σύμφωνα με τα πρότυπα:
 • του Οργανισμού «North American Standards Organization» :
  • ANSI/TIA/EIA-568-B (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard)
  • ANSI/TIA/EIA-569-A (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces Cabling Standard)
  • ANSI/TIA/EIA-570-A (Residential Telecommunications Cabling Standard)
  • ANSI/TIA/EIA-606 (Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings)
  • ANSI/TIA/EIA-607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications)
 • του Οργανισμού «International Standards Organization» :
  • ISO/IEC IS 11801
 • του Οργανισμού «European Committee for electrotechnical Standardization» :
  • CELENEC EN 50173
 • καθώς και στις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.


Για τα δίκτυα χαλκού ή οπτικών ινών πραγματοποιούνται μετρήσεις στο σύνολο της καλωδιακής υποδομής για όλες της θέσεις εργασίας.

Πιστοποίηση περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:
 • Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου.
 • Μέτρηση αντίσταση βρόχου συνεχούς
 • Έλεγχο επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων
 • Μέτρηση μήκους καλωδίων
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου
 • Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου
 • Μέτρηση επιπέδου χωρητικότητας καλωδίου
 • Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος
 • Έλεγχος επιπέδου συνακρόασης
 • Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο.
Η σήμανση του δικτύου πρέπει να καλύπτει τα πεδία βυσματικής διαχείρισης (patch panels), τις συνδέσεις (πρίζες) και τις οριολωρίδες κατά τρόπο μονοσήμαντο και σαφή και να αναγράφεται με τρόπο ανεξίτηλο πάνω στα στοιχεία.

Τα patch-panels πρέπει να φέρουν σήμανση που να βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη σήμανση των πριζών του κτιρίου που εξυπηρετούν και με τις θέσεις των οριολωρίδων του τοπικού δικτύου.

Η σήμανση των πριζών λαμβάνει υπ' όψιν της το χώρο και τη σχετική θέση της κάθε πρίζας. Αρχικά δηλώνεται το κτήριο και ακολουθούν οι πληροφορίες για τον όροφο, την αρίθμηση του χώρου και την αρίθμηση της πρίζας.

Η Υπηρεσία προσφέρεται είτε "εφάπαξ", για να δημιουργήσει ο πελάτης το τοπικό του δικτύου, είτε με τη μορφή συμβολαίου συντήρησης, που δίνει το πλεονέκτημα να διατηρεί πάντοτε το δίκτυο του στην καλύτερη δυνατή απόδοση.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr