Δομημένα Δίκτυα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Δίκτυα Η/Υ | Συστήματα Ασφαλείας | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Δομημένη Καλωδίωση | Πιστοποίηση Δικτύων

Η Υπηρεσία Εγκατάστασης Συστημάτων, προσφέρεται σε όσους πρόκειται να αναπτύξουν νέα μηχανογραφική υποδομή ή σε όσους θέλουν να επεκτείνουν την υπάρχουσα.

Με την Υπηρεσία αυτή, οι Έμπειροι Μηχανικοί της e-milles creations, αναλαμβάνουν την πλήρη ανάπτυξη του υλικού και του λογισμικού στο χώρο σας.

Οι εγκαταστάσεις αφορούν οποιοδήποτε εξοπλισμό, (Servers, PCs, Printers, Scanners, Εξοπλισμός Δικτύου), με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Unix, Free BSD, Open BSD, Suse, Debian, CentOS, ubuntu, fedora, Mandriva, Solaris).

H Υπηρεσία αφορά :
  • Αποσυσκευασία και τοποθέτηση στον χώρο που θα υποδειχθεί.
  • Εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων.
  • Σύνδεση των μονάδων.
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας των μονάδων.
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου.
  • Εκτέλεση βασικών διαγνωστικών ελέγχων.
  • Ενημέρωση και Εκπαίδευση του διαχειριστή των Συστημάτων στις βασικές λειτουργίες.
Οι Έμπειροι Μηχανικοί της e-milles creations, παραδίδουν στον πελάτη, μετά το τέλος της εγκατάστασης, πιστοποίηση της καλής εγκατάστασης και λειτουργίας, που περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των εργασιών και των ελέγχων.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr