Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Web Εφαρμογών προσφέρεται σε όσους πρόκειται, ή να αντικαταστήσουν, ή να συντηρήσουν,  ή να επεκτείνουν το διαδικτυακό τόπο που έχουν στο internet.

Με την Υπηρεσία αυτή, οι Έμπειροι Γραφίστες και Μηχανικοί της e-milles creations, αναλαμβάνουν την πλήρη ανάπτυξη ή την αντικατάσταση του λογισμικού και των γραφικών που ήδη υπάρχουν στο website σας.

Η Υπηρεσία διατίθεται για οποιαδήποτε πλατφόρμα έχει το website του ο πελάτης, Windows 2003, Windows 2000, Windows NT, Unix, Free BSD, Open BSD, Suse, Debian, CentOS, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Solaris.

Στο τέλος των εργασιών, οι Έμπειροι Γραφίστες και Μηχανικοί της e-milles creations, παραδίδουν στον πελάτη, πιστοποίηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των εργασιών και των ελέγχων που έγιναν.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr