Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Oι μικρές και οι μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις πληροφορικής απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας, ώστε να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η επένδυση της επιχείρησης.

Το πρώτο και βασικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού, του δικτύου, του λειτουργικού λογισμικού και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών τους.

Το τμήμα Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της e-milles creations προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης, που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr